BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

825 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasUtenos Dauniškio gimnazija

Mokinių pažangos stebėsenos įrankis (I įrankis) (Priedas Nr. 1) sukurtas mokinių pažangos stebėsenai, nuolatiniam ir sistemingam vertinimui, matematikos mokymosi pasiekimų pagal lygius nustatymui,  kokybinio pokyčio fiksavimui. Projekto įgyvendinimo metu mokinių pasiekimai bus matuojami tris kartus. Užfiksavus mokinių mokymosi pasiekimus bus atliekama pažangos poveikio pasiekimams analizė, parengtos ataskaitos bei rekomendacijos. Mokinių pasiekimų pažangai stebėti pasirinkta kiekybinių tyrimų prieiga. Kuriant įrankį panaudotas projekto įgyvendinimo metu sukurtas „Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus skatinantis užduočių rinkinys“ (toliau - Užduočių rinkinys), kuriame pateikiami keturių sudėtingumo lygių uždaviniai. Įrankio formatas - matematinis testas.

I įrankio (testo) mokinių pažangai stebėti parengimas ir taikymas.

I įrankis (testas) sudarytas laikantis pasiekimų lygių matricos, atitinkančios pagrindinio ugdymo matematikos programą. Įrankis parengtas iš atsitiktine tvarka atrinktų užduočių rinkinio uždavinių, apytiksliai po 25 proc. I, II, III, IV lygio, maždaug 60-70 % pastoviosios dalies, 30-40 % - kintamosios dalies ir kontrolinių, grįžtamąjį ryšį atskleidžiančių klausimų. Mokinių pasiekimai matuojami tris kartus. Matuojant pasiekimus antrą ir trečią kartus, kintamoji uždavinių dalis keičiama atsižvelgus į ankstesnio testo rezultatų analizės duomenis ir uždavinių validumą.

Mokinių pasiekimų analizė ir pažangos įvertinimas.

Mokytojai patikrinę atliktus testus, įvertins juos pagal vieningą vertinimo instrukciją (Priedas Nr. 2), kurią parengė pagal uždavinių sudėtingumo sprendimo lygius. Uždavinių sprendimai yra neatsiejama projekto  metu sukurto „Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus skatinantis užduočių rinkinys“ (toliau - Užduočių rinkinys) dalis. Mokinių pažangos stebėsenos įrankio kuratoriai atliks pirmo testo duomenų analizę, įvertins kiekvieno uždavinio statistiką ir priklausomai nuo bendro rezultato susitars dėl taškų kiekio atitikimo tam tikram pasiekimų lygiui.  Kiekviename vertinimo etape mokinių atlikto testo rezultatai bus konvertuojami į pasiekimų lygį, stebima  pokyčių dinamika pasiekimų lygyje.

Kitų testų duomenų analizės atliekamos periodiškai atsižvelgiant į projekte numatytus laikotarpius.

 

Rekomendacijų rengimas.

Po kiekvieno testo parengiama apibendrinta testo sprendimo rezultatų ataskaita. Mokytojams pateikiama aprašomosios statistikos metodais parengta apibendrinta informacija ir rekomendacijos. Matematikos mokytojai susipažinę su rekomendacijomis ir atlikę gilesnę uždavinių sprendimo analizę, teiks grįžtamąjį ryšį ir mokymosi pagalbą mokiniams.

 

Mokinių pažangos stebėsenos pirmas vertinimas (2021 m. birželio - liepos mėn.). Pradinis šio įrankio (Priedas Nr. 1) taikymas – startinės pozicijos – nustatymas. Įvertinama mokinių matematinių pasiekimų lygio pradinė pozicija projekto įgyvendinimo eigoje sukurtų matematinių užduočių kontekste. Mokytojai pagal gautų duomenų rezultatus parenka įvairių mokymo strategijų, planuoja mokymosi žingsnius

Mokinių pažangos stebėsenos antras vertinimas (2022 m. sausio - vasario mėn.). Nustatomas mokinių pasiekimų lygmuo. Mokytojai atlieka analizę, palygina duomenis, vertina mokinių pažangos pokytį, planuoja tolesnius mokymosi žingsnius, pagal gautų duomenų rezultatus koreguoja  mokymo strategijas. Matuojant pasiekimus antrą kartą, kintamoji uždavinių dalis keičiama atsižvelgus į ankstesnio testo rezultatų analizės duomenis ir uždavinių validumą. Užduotys parenkamos iš projekto įgyvendinimo metu sukurto „Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus skatinantis užduočių rinkinys“  užduočių rinkinio.

Mokinių pažangos stebėsenos trečias vertinimas (2022 m. gegužės - birželio mėn.). Nustatomas mokinių pasiekimų lygmuo, vertinama projekto metu pasiekta mokinių pažanga, fiksuojama kokybinio pokyčio dinamika. Matuojant pasiekimus  trečią kartą, kintamoji uždavinių dalis keičiama atsižvelgus į ankstesnio testo rezultatų analizės duomenis ir uždavinių validumą. Užduotys parenkamos iš projekto įgyvendinimo metu sukurto „Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus skatinantis užduočių rinkinys“ užduočių rinkinio.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasUtenos Dauniškio gimnazija

Matematikos mokytojų praktikų sukurtas matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus skatinančių užduočių rinkinys (toliau – Rinkinys) yra skirtas 10 klasės mokiniams. Rinkinį mokiniams sudaro uždaviniai, parengti pagal penkias matematikos temas: „Namų ekonomika, procentai“, „Plokščiosios figūros, teiginiai“, „Reiškiniai, lygtys, lygčių sistemos“, „Tiesinė ir kvadratinė funkcijos“ ir „Situacijų modeliavimas“. Uždaviniai yra pritaikyti keturių skirtingų mokinių pasiekimų lygiams. Rinkinyje mokytojams šalia užduočių yra pateikiami sprendimai ir vertinimo instrukcijos.

         Rinkinį sudarantys uždaviniai yra parengti taip, kad padėtų plėtoti mokinių matematinį mąstymą, ugdytų gebėjimą spręsti problemas, didintų matematikos pritaikomumo kasdienybėje suvokimą ir skatintų aktyvų mokinių dalyvavimą matematikos pamokose, kas darytų įtaką mokinių asmeninei pažangai ir matematikos pasiekimų gerinimui.

         Įgyvendindamas Rinkinio nuostatas mokytojas bus ne informacijos perteikėjas, bet mokinių moderatorius, tarpininkas bei padėjėjas. Mokytojas padės mokiniams įsigilinti į užduotis, kuriose jiems stigs žinių ir patirties,  mokys efektyviai veikiančių mąstymo ir elgesio strategijų, kurios padės savarankiškai apdoroti informaciją bei operuoti ja įvairiais mąstymo lygiais, siekiant efektyviai įveikti užduotis.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasUtenos Dauniškio gimnazija

Projekte diegiamas inovatyvus paramos mokiniui modelis, kurio centre yra mokinys, besiugdantis matematinio mąstymo kompetenciją, o mokytojas organizuoja mokinių ugdymą(si) pasitelkdamas matematinio mąstymo  paradigmą. Projektinės veiklos metodika (toliau – Metodika) sukurta siekiant padėti mokiniams suprasti matematinių kompetencijų reikšmę ir svarbą įvairiuose profesiniuose kontekstuose.

Mokiniai, atlikę ir susipažinę su Hollando testo rezultatais (elektroninėje erdvėje), pagal sukurtą Metodiką bei Metodikoje asmenybės tipui sumodeliuotą situaciją dalyvaus projektinėje veikloje ir išbandys save vienoje iš šešių pasirinktoje projektinės veiklos situacijų. Projekto veiklos skatins gilinti žinias ir suvokimą apie dominuojančius asmenybės profesinius tipus, profesijos ir asmenybės dermę, profesijos ypatumus. Metodikoje, atsižvelgiant į kiekvienam tipui būdingą profesijų sąrašą yra sumodeliuotos šešios projektinės veiklos situacijos (toliau – Situacija) pagal šešis Hollando profesijos pasirinkimo testo dominuojančius profesinės asmenybės tipus (Tiriamasis (T), Socialinis (S), Dalykinis (D), Meninis (M), Praktinis (P), Normatyvinis (N).

 

Siekiami projektinės veiklos tikslai ir rezultatai

Tikslas stiprinti mokinių matematinio mąstymo gebėjimus, praplėsti jų suvokimą apie matematikos taikymą įvairiuose profesiniuose kontekstuose, ugdyti problemų sprendimo gebėjimus, pažinimo, komunikacinę, kūrybiškumo, kultūrinę, SESG, pilietiškumo kompetencijas.

Laukiamas rezultatas – atlikti ir pristatyti praktinį darbą pagal pasirinktą profesinę sritį, susiejant įgytas matematines kompetencijas ir jas apmąstant gyvenimo kokybės projektavimo kontekste.

Trukmė – 6 mėnesiai.

Dalyviai – 10 klasių mokiniai.

Mokytojai konsultantai. Projektinės veiklos dalyvius (10-tų klasių mokinius) konsultuos ir jų darbus analizuos mokytojai (matematikos, IT, kitų dalykų mokytojai, ugdymo karjerai kuratoriai).

Pagrindinės Mokytojo konsultanto veiklos:

  • koordinuoja projekto veiklas;
  • konsultuoja mokinius atliekant Hollando testą;
  • padeda mokiniams analizuoti Hollando testo rezultatus;
  • konsultuoja mokinius rengiant profesijos aprašą;
  • įgalina mokinius išbandyti save vienoje iš projektinės veiklos situacijų;
  • kuruoja mokinių grupes pagal priskirtą asmenybės tipą;
  • vadovauja mokinių grupės projektinei veiklai: konsultuoja, teikia siūlymų, pastabų;
  • teikia mokiniams ir jų grupėms grįžtamąjį ryšį naudodamiesi el. dienynu, konsultacijų laiku,  Zoom konferencijos įrankiu ar kitu, mokyklos pasirinktu būdu.

Rekomenduojamas laikas, vieta  – klasės valandėlė, projektinės veiklos valanda  arba kitas mokiniams patogus laikas.

*Esant poreikiui veiklas galima  įgyvendinti nuotoliniu būdu.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasPanevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos specialistai susirūpinę vaikų  sveikata, jos stiprinimu, sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimo(si) svarba vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje.

Sukurto produkto tikslas – sveikos gyvensenos ugdymas mokyklose bei tobulinimosi galimybės.

Sukurto produkto naudojimo objektas – sveikos gyvensenos ugdymas mokyklose.

Sukurti 6 tiksliniai prevenciniai/informaciniai/mokomieji video klipai (rankų higiena, fizinio aktyvumo naudąa, ausinių naudojimo žala, cukraus vartojimo žala sveikatai, akių sveikata). Klipai naudojami informaciniuose ekranuose pertraukų metu dažnai lankomoje mokinių vietoje (mokyklose prie pagrindinio įėjimo). Ekranuose talpinama parengta informacija talpinama ir yra valdomi iš pagrindinio kompiuterio, esančio Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure.

https://www.panevezysvsb.lt/ausines/

https://www.panevezysvsb.lt/kur-slepiasi-cukrus/

https://www.panevezysvsb.lt/ekranai/

https://www.panevezysvsb.lt/rytine-manksta-stipri-sveikata/

https://www.panevezysvsb.lt/rinkimes-teisingus-pusrycius/

https://www.panevezysvsb.lt/ranku-plovimas-vienas-geriausiu-budu-sustabdyti-mikrobu-plitima/

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasPanevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos specialistai susirūpinę vaikų  sveikata, jos stiprinimu, sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimo(si) svarba vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje.

Sukurto produkto tikslas – sveikos gyvensenos ugdymas mokyklose bei tobulinimosi galimybės.

Sukurto produkto naudojimo objektas – sveikos gyvensenos ugdymas mokyklose.

Sukurtos 3 skaidrių serijos (mitybos, fizinio aktyvumo, užkrečiamų ligų temomis), naudojant sukurtus dizaino šablonus ir pateikiant serijas kaip paveikslėlius. Vienoje skaidrių serijoje numatyta ne mažiau kaip šešios skaidrės.

https://www.panevezysvsb.lt/wp-content/uploads/2021/08/Laikysena.png

https://www.panevezysvsb.lt/wpcontent/uploads/2021/08/Kuprin%C4%97.png  

https://www.panevezysvsb.lt/wp-content/uploads/2021/08/%C4%8Ciaudejimas.png

https://www.panevezysvsb.lt/wp-content/uploads/2021/08/A_Gaivu.png

https://www.panevezysvsb.lt/wp-content/uploads/2021/08/C_Gripas-2.png

https://www.panevezysvsb.lt/wp-content/uploads/2021/08/B2_Jud%C4%97jimas.png

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

„Slapto kliento“ tyrimas – tai sąveika tarp „slapto kliento“ ir institucijos darbuotojo, kur „slaptas klientas“ virsta eiliniu asmeniu besikreipiančiu į instituciją, o institucijos darbuotojas atlieka savo kasdienį darbą įprastinėje sau darbo vietoje ir apie konkretų „slapto kliento“ apsilankymą yra neinformuojamas. Asmenų aptarnavimo kokybė institucijoje buvo vertinama atliekant „slapto kliento“ tyrimą, kurio metu specialiai apmokyti tyrėjai, tapdavo įprastais institucijos klientais ir bendraudavo su institucijos darbuotojais pagal iš anksto parengtus (tipinius) kreipimosi scenarijus.  Tyrimo duomenys buvo analizuojami pagal tokius kriterijus: a) aptarnavimo aplinka ir patekimas pas darbuotoją; b) darbuotojo darbo vieta ir išvaizda c) klientų aptarnavimo procesas. Tyrimo ataskaitoje atliekama lyginamoji analizė ir pateikiamos rekomendacijos kaip pagerinti konsultavimo kokybę.

Sukūrimo data2021-07-15
VykdytojasVilniaus universitetas
Sukūrimo data2021-07-12
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-07-05
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
ProjektasVerslo priežiūros sistemos tobulinimas

Ūkio subjektų veiklos priežiūra atliekančių institucijų veiklos vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo rekomendacijos padės institucijų vykdomą priežiūrinę veiklą įvertinti trimis aspektais: a) teisės normų saugomų vertybių apsaugos užtikrinimo pažanga; b) priežiūros institucijų vykdomos priežiūrinės veiklos sukelta našta ūkio subjektams; priežiūros institucijų vykdomai priežiūrinei veiklai reikalingais ištekliais. Gaires / rekomendacijas sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji. Bendrojoje nurodomi bendri priežiūros institucijos misijos, priežiūros institucijos priežiūrinės veiklos efekto vertinimo kriterijų ir priežiūros institucijos priežiūrinės veiklos rezultato vertinimo kriterijų kūrimo, tobulinimo ir taikymo principai bei reikalavimai. Specialioji dalis apima teisės normų saugomų vertybių (pvz., gyvybė, sveikata, aplinka, turtas ir t. t.) apžvalgą ir atskirus, konkrečius vertinimo kriterijus, skirtus kiekvienai priežiūros institucijai.

Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-25
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra
Sukūrimo data2021-06-17
VykdytojasAsociacija „Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas“
ProjektasVartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose

Advokacijos planas parengtas vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0018 „Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo valdymo procesuose“. Advokacija apibrėžiama kaip procesas vykdomas asmens ar asmenų grupės, kuriuo siekiama daryti įtaką viešajai politikai ir skatinti tinkamai paskirstyti išteklius. Tai bet kokie veiksmai , kurių pagalba pasisakoma už tam tikros socialinės grupė teises ir interesus, kurių pagalba yra teikiamos rekomendacijos, palaikomos ar ginamos teisės , ar kalbama kurios nors konkrečios socialinės grupės vardu. Šiame advokacijos plane įvardijami : institucijų planuojami keisti viešieji sprendimai ir pareiškėjo norimi keisti viešieji sprendimai, minėtų sprendimų įtakojimo tinkamiausi būdai ir metodai ,  advokacijos veiklų išdėstymas laike, bei kiti advokacijai svarbūs aspektai.

Sukūrimo data2021-06-16
VykdytojasMarijampolės savivaldybės administracija
ProjektasPaslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

Tiriamasis darbas buvo vykdomas siekiant nustatyti Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.
Tyrimo objektas - Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė.
Tyrimo tikslas – pateikti pasiūlymus dėl paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre.
Tyrimo rezultatai:

1) Vartotojų (visuomenės) patenkinimo tyrimo atlikimas;

2) Paslaugų ir asmenų aptarnavimo tobulinimo rekomendacijų parengimas;

3) Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės pokyčių įgyvendinimo veiksmų plano parengimas.

Tiriamasis darbas vykdytas keturiais pagrindiniais etapais:

1) tiriamojo darbo vykdymo metodikos parengimas;

2) išsami esamos situacijos analizė;

3) paslaugų kokybės užtikrinimo modelio parengimas;

4) paslaugų kokybės gerinimo ir pokyčių plano parengimas.

Sukūrimo data2021-05-28
VykdytojasVilniaus lopšelis – darželis „Gluosnis“
Sukūrimo data2021-05-07
VykdytojasBiržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Sukūrimo data2021-05-06
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra