Drukuj

Podatki

Deklaracje podatkowe

Od dnia wprowadzenia euro (od dn. 1 stycznia 2015 r.) zasady obliczenia podatków i deklaracji pozostają bez zmian, z wyjątkiem tego, że kwoty podane we wszystkich przepisach podatkowych zostaną przeliczone na euro (niekoniecznie według ustalonego kursu). W tym celu w 2015 r. zostaną zmienione przepisy podatkowe oraz formularze deklaracji i zasady ich wypełniania.

W ustawie o wprowadzeniu euro w Republice Litewskiej wskazano, że w deklaracjach podatkowych kwoty pieniężne podaje się w walucie, która była prawnym środkiem płatniczym w końcu okresu podatkowego, za który jest składana deklaracja. Dlatego we wszystkich deklaracjach, składanych za okres podatkowy który rozpocznie się od dnia wprowadzenia euro (od 1 stycznia 2015 r.), kwoty pieniężne powinny być podane w euro. Odpowiednio, we wszystkich deklaracjach, składanych za okres podatkowy który rozpoczął się i zakończył przed dniem wprowadzenia euro (do 31 grudnia 2014 r. włącznie), kwoty pieniężne są podawane w litach.

Te same przepisy stosuje się również do składania skorygowanych deklaracji podatkowych za poprzednie okresy podatkowe

To oznacza, że mieszkańcy i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, deklarując dochody za okres podatkowy 2014 roku, w formularzu GPM 308 Rocznej deklaracji dochodu wszystkie dane podadzą w litach, a należne do budżetu czy podlegające zwrotowi kwoty podatku dochodowego mieszkańców na euro przeliczy administrator podatkowy. Określony w deklaracji zobowiązań podatkowych ostateczny wynik w litach (kwoty należne czy podlegające zwrotowi) przeliczy na euro, także przeliczy podlegające windykacji należności podatkowe i związane z nimi kwoty, czyli te należności podatkowe, które będą wykonywane po dniu wprowadzenia euro.

Odpowiednio, wszystkie podmioty prawne, których okres podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, wszystkie podatki (zysku, dochodu osobistego, wartości dodanej i inne) za rok 2014 obliczają i deklarują w litach, a jeśli termin płatności jest ustalony w następnym okresie podatkowym, wskazane w deklaracji kwoty podatkowe na euro przeliczy administrator podatkowy.

Zarówno mieszkańcy, jak i podmioty prawne, od dnia wprowadzenia euro, czyli od 1 stycznia 2015 r., kwoty podatkowe obliczają, deklarują i płacą w euro.

Ważne jest to, że podatnicy, którzy wystawią faktury lub faktury VAT już po dn. 1 stycznia 2015 r., które formalizują dostawę towarów czy świadczenie usług zarówno przed dniem wprowadzenia euro, jak i po dniu wprowadzenia euro, wszystkie dane obligatoryjnie podają w euro. Odpowiednio, po dn. 1 stycznia 2015 r. płatnicy podatków, wystawiając kredytowe bądź debetowe faktury VAT, które precyzują wystawione przed dniem wprowadzenia euro (do 31 grudnia 2014 r.) faktury VAT, wszystkie dane obligatoryjnie podają w euro.

Płacenie podatków

Od 2015 r. podatki do budżetu będą płacone w euro. Wszystkie nie uregulowane do dnia wprowadzenia euro należności podatkowe i powstałe nadpłaty podatników w litach, w dniu wprowadzenia euro zostaną według nieodwołalnego kursu przeliczone na euro. Kwoty, wskazane we wnioskach podatników o zwrot (zaliczenie) nadpłaty podatkowej (różnicy) za okres do dnia wprowadzenia euro, obligatoryjnie wskazuje się w euro.