Drukuj

Jak podawać i zaokrąglać ceny?

Okres obligatoryjnego podawania podwójnych cen rozpoczął się 22 sierpnia 2014 r. i zakończy się 30 czerwca 2015 r.

Osoby, sprzedające towary i świadczące usługi, powinny stosować się do Rekomendacji podawania podwójnych cen towarów i usług zatwierdzonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki i zatwierdzonego przez rząd Opisu.

Ceny towarów powinny być podane na etykiecie ceny przy towarze lub na towarze (opakowaniu). Ceny są przeliczane według zatwierdzonego kursu – 3,45280 lita z 1 euro.

Sprzedawcy i usługodawcy, w celu zapewnienia możliwie największego przybliżenia należnych w euro kwot do kwot płaconych w litach i aby uniknąć naruszenia ciągłości umów i instrumentów finansowych, mogą ceny przeliczać i zaokrąglać do trzech lub czterech liczb po przecinku, do dwóch liczb po przecinku mogą zaokrąglać wyłącznie po obliczeniu należności ostatecznej lub wskazywanej w rachunkowości sumy pieniężnej.

Ceny usług powinny być podane w dwóch walutach (w litach i euro) we wszystkich punktach sprzedaży czy świadczenia usług, w których są oferowane towary czy usługi, także w reklamie (w miejscach zdalnej sprzedaży towarów i usług - w sklepach internetowych, TV sklepach, na portalach zakupów grupowych, portalach promocyjnych, na których są reklamowane towary czy usługi i (lub) podawane ich ceny, i w innych miejscach).

Ceny w litach i euro powinny być podane wyraźnie i dostępnie, nie mogą wprowadzać w błąd.

Ceny towarów i usług w dwóch walutach (litach i euro) w miejscach sprzedaży i świadczenia usług są podawane na metkach, cennikach czy innych środkach informowania o cenach towarów i usług, powinny być łatwo dostępne przed nabyciem towaru czy usługi.

W Narodowym planie wprowadzenia euro, Opisie oraz Rekomendacji podawania podwójnych cen towarów i usług w okresie podawania podwójnych cen w określonych przypadkach ceny towarów i usług (np. energii (elektrycznej, cieplnej), ciepłej i zimnej wody, dostaw gazu, ceny usług komunalnych i nadzoru oraz inne) w dwóch walutach (w litach i euro) są także podawane w przedstawianych użytkownikom fakturach czy rachunkach oraz ich aneksach.

Według Opisu, w punktach sprzedaży i świadczenia usług za pomocą automatów (z wyjątkiem sklepów internetowych), także w urządzeniach elektronicznych (aparatach kasowych, wagach, itd.), nie podających cen w dwóch walutach, ceny mogą być podane w jednej walucie, czyli do dnia wprowadzenia euro - w litach, po dniu wprowadzenia euro - w euro; w takich przypadkach informacja o cenie towarów i usług w dwóch walutach jest podawana za pomocą innych środków (metek, cenników, specjalnych ekranów, tablic, kartek papieru czy innego nośnika informacji). Drobni handlowcy handlujący na targach, w których nie ma obowiązku stosowania aparatów kasowych, informację o cenie towarów powinni podać słownie, lecz na piśmie powinni wskazać kurs przeliczenia litów na euro.

Sprzedawca i dostawca usług ma prawo wyboru:

  • kształt i rozmiary metki i cennika;
  • która cena (w litach czy euro) będzie podana jako pierwsza;
  • czcionkę i rozmiar ceny, lecz cena podana w walucie podstawowej nie może być mniejsza od ceny podanej w walucie niepodstawowej;
  • kod lub skrót oznaczenia waluty euro na metkach (np. EUR, Eur).

W obu walutach (w litach i euro) podaje się:

  • ostateczną cenę sprzedaży towaru i usługi włącznie ze wszystkimi podatkami;
  • standardową cenę jednostkową (gdy towary są ważone czy inaczej odmierzane w obecności konsumenta).

W każdy sposób promując przeznaczony dla konsumenta towar, jeśli jest podana cena sprzedaży towaru i (lub) jednostkowa cena w litach, to obligatoryjnie podaje się również cenę w euro.

W każdy sposób promując usługę, jeśli jest podana cena usługi w litach, obligatoryjnie podaje się również cena w euro.

Ceny w dwóch walutach powinny być:

  • dobrze widoczne;
  • czytelne;
  • dostępne i możliwe do odróżnienia;
  • nie wprowadzające w błąd (konsument powinien doskonale rozumieć, cena którego towaru jest podana).

Zaleca się umieszczenie obu cen (w litach i euro) w jednym polu widzenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zwracać się do Ministerstwa Gospodarki pod numerem telefonu: 8 706 64 607, 8 706 64756.