Apskaita

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi ir Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, 2014 m. vasario 6 d. finansų ministro įsakymu 1K-033 buvo patvirtintas 28-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (VSAFAS) „Euro įvedimas“ .

28-asis VSAFAS „Euro įvedimas“ nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Šis standartas skirtas tik viešojo sektoriaus subjektams ir taikomas nuo dienos, nustatytos Europos Sąjungos Tarybos sprendime panaikinti išimtį Lietuvos Respublikai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 2 dalį, kai Lietuvos Respublika tenkina eurui įvesti reikalingas sąlygas, t. y. nuo 2014 m. liepos 23 d.

28-ajame VSAFAS „Euro įvedimas“ nustatyti reikalavimai, kaip perskaičiuoti buhalterinės apskaitos duomenis litais į eurus ir šio perskaičiavimo rezultatus užregistruoti apskaitoje, kaip tvarkyti apskaitą grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu. Kartu šiame standarte nurodyta, kokią su euro įvedimu susijusią informaciją viešojo sektoriaus subjektai turės pateikti savo finansinėse ataskaitose.